همکاری با ما

شرکت کیمیا پترو در راستای تکمیل نیروی انسانی موردنیاز خود در بخش‌های زیر دعوت به همکاری می‌کند

مدیر داخلی
جنسیت: آقا/خانم | نوع همکاری: تمام وقت | راهنمایی و آشنا ساختن کارمند جدید با سازمان یا شرکت، شغل و وظایف شغلی اش | انجام امور مسائل مربوط به جبران خدمات و امور رفاهی | انجام امور مربوط به ارزیابی عملکرد
منشی
جنسیت: آقا/خانم | نوع همکاری: تمام وقت | راهنمایی و آشنا ساختن کارمند جدید با سازمان یا شرکت، شغل و وظایف شغلی اش | انجام امور مسائل مربوط به جبران خدمات و امور رفاهی | انجام امور مربوط به ارزیابی عملکرد
کارمند اداری
جنسیت: آقا/خانم | نوع همکاری: تمام وقت | راهنمایی و آشنا ساختن کارمند جدید با سازمان یا شرکت، شغل و وظایف شغلی اش | انجام امور مسائل مربوط به جبران خدمات و امور رفاهی | انجام امور مربوط به ارزیابی عملکرد